Oer HotSum

HotSum is in lytse útjouwerij dy’t him ynspant om literêre teksten út te jaan, dêr’t oare útjouwers harren net mear oan weagje. Dat jildt foar poëzij (yn ‘e mande mei útjouwerij De Contrabas yn Utert) en  essayistyk (yn gearwurking mei Tresoar yn Ljouwert). De poëzij fan HotSum ferskynt per definysje yn twa talen: Frysk en Nederlâns.
De minsken efter HotSum binne: Abe de Vries, Jetske Bilker, Ytsje Hoekstra en Gerben de Vries (administraasje).
Postadres:  HotSum (St. Farsk), Spjochtstrjitte 4, 8917 EJ  LJOUWERT.  KvK: 011145530000

Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s