Fryske essaybondel: Alde Meuk?

verbeterde meuk 2 Op 26-9-2014 ferskynd en presinteard troch Sirkwy yn Harns: Alde meuk? ISBN 978 90 7943 284 4 De auteurs Friduwih Riemersma, Tryntsje van der Steege en Eric Hoekstra skreaune har bydragen yn de bondel yn it ramt fan de Sirkwy-lêzing, dy’t in reaksje wie op de diskusje yn it Frysk literêre fjild, oer wat ek wol “Alpita’s Choice” neamd wurdt.  De kar fan Alpita de Jong fan 10 literêre titels om as fertsjintwurdigers fan de Fryske literatuer mei te nimmen nei de Frankfurter Buchmesse. Dizze bondel is it produkt fan de trije auteurs, mei in fasilitêre gearwurking tusken Tresoar, Sirkwy, útjouwerij De Contrabas en HotSum om publikaasje ta stân te bringen. De foarmjouwing is fan Ankemarije Dam. Dit is de earste útjefte fan in te ferskinen rige fan Fryske literêre essays, dêr’t HotSum op ta wol. Wy dogge dit yn gearwurking mei Tresoar. It boek is hjir op foarried:  Afûk Boekwinkel Ljouwert  Fierder is it te bestellen by alle reguliere boekhannels (oansluten by it Centraal Boekhuis). Bygelyks: Friese Boekhandel , Van der Velde Boeken , Boekhuis Bolsward Fragen of spoedbestellings kinne ek fia dit reaksjeformulier yntsjinne wurde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s