Tei-iizje / Lok-azen Aggie van der Meer

Tei iizjeAggie achter

Oerstekke is in wichtich tiidwurd yn dizze lêste bundel fan Aggie van der Meer, de grande dame fan de Fryske literatuer dy’t – berne yn it begjin fan de 20e –  ek yn de 21e ieu it dichtsjen noch lang net oerjûn hat.
It giet yn har nijste bondel om it oerstekken fan wetter, fan lân, it gean oer wegen nei in nij en jong lân. It is it beskriuwen fan it tsjuster en de twifel fan it no en it hjoed, mar dizze poëzij giet foaral oer de hope dy’t der winkt.

‘as se yn ‘e fierte wat sjogge
it tichterby komt
it winkt
der ljocht makke wurdt,
doare se it net te leauwen.’

ISBN 978 90 79432 81 3   Oeral te krijen of te bestellen fia jo boekhannel.*
Op foarried by:  Afûk Boekwinkel Ljouwert en  Het Boekhuis Boalsert

Oversteken is een belangrijk werkwoord in deze laatste bundel van Aggie van der Meer, de grande dame van de Friese literatuur die, begin 20e eeuw geboren, ook in de 21e eeuw het dichten nog niet heeft opgegeven.
Het gaat in haar jongste bundel om het oversteken van water, van land, het gaan over wegen naar een nieuw en jong land. Deze poëzie beschrijft het duister en de twijfel van vandaag en nu, maar gaat vooral ook over de hoop die wenkt.

‘als ze in de verte iets zien
het dichterbij komt
het wenkt
er licht wordt gemaakt
durven ze het niet te geloven.’

ISBN 978 90 79432 81 3    Overal verkrijgbaar/bestelbaar via de boekhandel.*
Op voorraad bij:  Afûk Boekwinkel Leeuwarden en bij Het Boekhuis Bolsward

* N.B. Brûk “Tei” as sykwurd ynstee fan de folsleine titel!  / Gebruik “Tei” als zoekwoord ipv de volledige titel!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s